โครงการส่งเสริมปลูกข้าวด้วยเกษตรอินทรีย์

โครงการส่งเสริมปลูกข้าวด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์
ความเป็นมาโครงการ :

หลังจากที่ผมได้มีโอกาสเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยทำงานผ่านระบบของ Thaiflood.com ทำให้คนพิการรุนแรงทุพพลภาพอย่างผมสามารถช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังเดือนดร้อนได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 และได้จัดตั้งกลุ่ม "อาสาสมัครคนพิการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ" ซึ่งทีมงานเป็นคนพิการทั้งหมด โดยทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศ

ระหว่างการทำงานอาสา ในขณะที่ตัวผมเองก็เป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ในปี พ.ศ.2554 ซึ่งเป็นมหาอุทกภัยของประเทศไทย ได้รับชมข่าวสะเทือนใจที่มีผู้ประสบภัยจมน้ำเสียชีวิตและในมือยังกำถุงยังชีพอยู่ ทำให้สะเทือนใจอย่างมาก และตั้งปณิธานว่า จะพยายามทำโครงการที่ทำให้ผู้ประสบภัย สามารถฟื้นฟูอาชีพตัวเองได้ จนมีกำลังทรัพย์ มีแนวคิด ที่จะดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัว มีการเตรียมการ หากทราบว่าตัวเองต้องกลายเป็นผู้ประสบภัย จนไม่จำเป็นต้องพึ่งถุงยังชีพจากที่ใด ยกเว้นถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อไว้เป็นกำลังใจจากพระบรมราชวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จึงได้ก่อตั้งโครงการถุงยังชีพถาวรเพื่อการฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัย ขึ้นมา

และได้เริ่มโครงการแรก คือ การฟื้นฟูอาชีพการทำนาข้าวตามวิถีเกษตรอินทรีย์ จนประสบความสำเร็จในขั้นต้น เกษตรกรในโครงการสามารถมีผลผลิตถึงมากกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ และยังทำการพัฒนาผลผลิตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยความสำเร็จอย่างรวดเร็วในโครงการแรกนี้เกิดจาก กลุ่มเกษตรอาสา ได้ลงพื้นที่ใน อ.สรรพยา จ.ชัยนาท จนเกษตรกรเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับวิถีเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีประโยชน์มหาศาล ใกล้ตัวที่สุดคือ สุขภาพดีขึ้น เพราะไม่ต้องใช้สารเคมี ห่างมาหน่อยก็สบายกระเป๋า ที่ไม่ต้องจ่ายค่าปุ๋ยเคมี และยาปราบศัตรูพืชชนิดต่างๆ ผลที่ตามมาคือ ผลผลิตที่มากขึ้น ดีขึ้น ไม่สารพิษตกค้าง 

ต่อมาเราอยากนำเสนอความคิดนี้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ประสบภัยด้วย สามารถพ้นภาระหนี้สินได้  ลำพังเพียงเงินบริจาคที่ตัวผมกับเหล่าอาสาไปตั้งโต๊ะรับบริจาค (สามารถดูลิงก์กิจกรรมการรับริจาคที่ลิงก์นี้ครับ) คงจะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างกว้างขวาง จนผมได้มีโอกาสพูดคุย ปรึกษา ประชุม กับกลุ่มอาสาสมัครชาวต่างประเทศBangkokVanguards เราจึงสามารถเริ่มโครงการนี้ได้ครอบคลุมพื้นที่ถึง 3 ตำบล ใน 2 อำเภอของจังหวัดชัยนาท ดังนี้
 1. ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท
 2. ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
 3. ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ซึ่งพื้นที่ในโครงการนี้มีถึง 1,700 ไร่ แต่เราก็ทราบดีว่า การที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรที่มีวิถีเกษตรเคมี มาตลอดนั้นคงจะยากมากๆ ดังนั้นโครงการนี้ ยังคงต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลหน้า ซึ่งผมคาดว่า น่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมถึง 5,000 ไร่ ซึ่ง ณ ขณะนี้เรามีเงินที่เกษตรกรจะคืนทุนบริจาคกลับมา 210,000 บาท ดังนั้นจึงยังขาดอยู่อีก 540,000 บาท สามารถศึกษารายละเอียดโครงการฯ ด้านล่างนี้(ภาพชาวต่างประเทศกลุ่ม BangkokVanguards กำลังดำนา)


นโยบายของโครงการส่งเสริมการปลูกข้าววิถีเกษตรอินทรีย์ :

เราจะส่งเสริมให้เกษตรซึ่งเป็นผู้ประสบภัย และมีวิถึชีวิตในการปลูกข้าว ได้หันกลับมาใช้วิถีเกษตรอินทรีย์ในการปลูกข้าว เพื่อให้เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีขึ้นเนื่องจากไม่ต้องใช้สารเคมี ลดต้นทุน และเป็นการเพิ่มผลผลิต ทำให้สามารถลดภาระหนี้ และมีรายได้ในการเตรียมตัว เตรียมความพร้อม หากมีภัยพิบัติอีกครั้ง เมื่อผู้ประสบภัยที่ร่วมโครงการได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ก็จะนำเงินต้นทุนคืนกลับยังมูลนิธิ OpenCARE เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอื่นต่อไป และเรายังคงติดตามว่า ผู้ประสบภัยยังคงดำเนินวิถีเกษตรอินทรีย์ต่อไปหรือไม่ ด้วยการจัดตั้งกลุ่มระดับตำบล ให้เป็นกลุ่มเชิงพาณิชย์ที่มีเงินกองทุนระดับตำบล เพื่อคอยดูแล ส่งเสริมทุกๆ คนต่อไป (ประเด็นการจัดตั้งกลุ่มนั้น หากสำเร็จมีการทำงานเป็นรูปองค์กรเรียบร้อย จะนำมาแบ่งปันต่อไปครับ)

การดำเนินการ :

ขั้นตอนการพิจารณา และดำเนินการ สำหรับเกษตรกร คือ
 1. ตรวจสอบเกษตรกร ว่าเป็นผู้ประสบภัย จากเอกสารทางราชการว่าได้รับการชดเชยจากภาครัฐ หรือกรณีเพิ่มเติม โดยได้รับการืยนยันจากผู้นำท้องถิ่น
 2. เกษตรกร ซึ่งเป็นผู้ประสบภัย ต้องได้รับการอบรมการใช้เกษตรอินทรีย์ กับการปลูกข้าว โดยนักวิชาการในโครงการ
 3. เกษตรกรนำสารอาหารพืชไปใช้งาน โดยมิได้รับการสนับสนุนเป็นเงินสด โดยมอบหมายร่วมมือก กับผู้นำชุมชนในพื้นที่
 4. ติดตามหลังเก็บเกี่ยวเพื่อการรวบรวมข้อมูลสุดท้าย
 5. รวบรวมต้นทุนที่ได้ให้การสนับสนุน เพื่อนำส่งคืนกลับยังบัญชีของ OpenCARE ต่อไป
ขั้นตอนการพิจารณา และดำเนินการ สำหรับฝ่ายบริหารโครงการ คือ

 1. ตรวจสอบหาพื้นที่น้ำท่วม และสำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยว่าต้องการความช่วยเหลือในส่วนไหน ซึ่งสำหรับโครงการนี้ เป็นความต้องการของการเพิ่มผลผลิตข้าวเปลือก และต้องการปลดภาระหนี้สิน
 2. จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร ถึงการใช้วิธีเกษตรอินทรีย์ และแนะนำอธิบายการใช้สารอาหารพืช ในโครงการ
 3. มีการติดตามผลการใช้งานวิธีเกษตรอินทรีย์ เพื่อมาวิเคราะห์ผล และหาทางปรับปรุงแก้ไขโครงการ และหาข้อสรุปของการดำเนินงานต่อไป
 4. ประสานงานร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป ในระหว่างดำเนินการ
 5. ติดตามต้นทุนคืน บัญชีของ OpenCARE 
 6. หลังเก็บเกี่ยวจะมีการประชุมหารือ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากเกษตรกรที่ร่วมโครงการ ในการขอรับบริจาคข้าวเปลือกไร่ละ 1 ถัง เพื่อรวบรวมไปจัดตั้งเป็น กองทุนข้าวสำหรับบริจาคให้เด็กติดเชื้อเอดส์ หรือผู้ด้อยโอกาสที่ขัดสน ขาดแคลน โดยโครงการดังกล่าวนี้ เรากำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการอยู่
 7. เตรียมงานสำหรับโครงการต่อไปอีก 5,000 ไร่
 8. อยู่ในระหว่างจัดทำเว็บไซต์ การจำหน่าย "ข้าวปลอดสารเคมี ปันสุข" ของเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมของจังหวัดชัยนาท เพื่อนำเงินไปจัดซื้อเครื่องสีข้าวชุมชน โดยเราคาดหวังให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองในด้านการตลาดที่ส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพถึงมือผู้ให้การสนับสนุน และผู้บริจาคโดยตรง


หมายเหตุ : โครงการนี้เมื่อมีรายได้เข้ามาแล้วจะนำเงินบริจาคทั้งหมด ส่งคืนกลับมูลนิธิ OpenCARE เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อื่นต่อไป ตาม "โครงการถุงยังชีพถาวรเพื่อการฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัย"

ภาพรวมของโครงการ :

ขณะนี้เรากำลังเดินหน้าในการให้ความรู้กับเกษตรกรก่อนเป็นสำคัญ โดยการร่วมมือกับศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวบ้านดักคะนน ซึ่งเป็นจุดประชาสัมพันธ์โครงการอย่างดี และกำลังจะทำการทดลองการปลูกข้าว 1 ไร่มากกว่า 100 ถัง ถึง 300 ถัง และทำการทดลองนำสารอาหารพืชอินทรีย์ในตลาดทั้งหมด มาทดลองปลูกข้าวเพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรได้ทราบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจต่อไป โดยมีพื้นที่เป้าหมายในครั้งต่อไป 5,000 ไร่

หากท่านใดมีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการในระยะที่ 1 คือ การปลูกพันธุ์ไผ่ ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม พ.ศ.2555 สามารถติดต่อ คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866 และหากประสงค์จะสนับสนุนโครงงการสามารถบริจาคได้ตามรายละเอียดดังนี้


"โอนเงินเข้า บัญชี "มูลนิธิโอเพ่นแคร์เพื่องานอาสาฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ" SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 402-177853-3 และรบกวนแจ้งการโอนงินที่แบบฟอร์มนี้http://selfreliefpackage.blogspot.com/2011/10/6.html แล้วติดต่อเพื่อแจ้งการโอนเงินแล้วที่ คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866 โดยแจ้งรายละเอียดการโอนทาง sms หรือส่งมาที่อีเมล์ preeda.limnontakul@gmail.com"

ขอบคุณครับ


2 กรกฎาคม 2555 @ ติดตามผลการทำนาทดลอง 1 ไร่ได้ผลผลิต 300 ถัง ที่ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวบ้านดักคะนน ต.ธรรมามูล จ.ชัยนาท : สวัสดีครับเพื่อนๆ ในวันเดียวกันขณะที่ผมกำลังสอนคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวฯ เสร็จพอดี คุณจำนงค์ ได้ขับมอเตอร์ไวค์คู่ชีพ พร้อมภรรยาซ้อนท้าย ผ่านมาพอดี กำนันธวัชชัยจึงได้ตะโกนเรียก แล้วพี่จำนงค์ ก็วกรถกลับมานั่งคุยกันเรื่องผลการปลูกนาข้าว ซึ่งพี่เขาค่อนข้างพอใจมากกับผลที่ได้รับ เพราะเท่าที่ฟังจากพี่เขาแล้ว คือ ต้นข้าวมีสีเขียวเข้ม และแข็งแรงมาก จนทำให้นาข้างๆ ถามว่าใส่ยูเรียเยอะใช่ไหม พี่เขาก็บอกว่าใส่แค่คั้งแรกคครั้งเดียวเท่านั้น .....อ่านต่อ 

28 มิถุนายน 2555 @ ไปเยี่ยมเกษตรกร (พิการและเป็นผู้ประสบภัย) แบบด่วนๆ พื้นที่ ต.ธรรมามูล จ.ชัยนาท : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้มีงานด่วน งานเร่งเล็กน้อย ที่ต้องรีบเร่งไปที่จังหวัดชัยนาท แทนพี่หนุ่ม เพราะว่ามีเกษตรกรที่เป็นทั้งคนพิการ และผู้ประสบภัยมีความต้องการปุ๋ยอินทรีย์ด่วน ผมจึงตัดสินใจเป็นธุระให้ เนื่องจากเขาได้จ้างคนหว่านปุ๋ยมาแล้ว แต่เกิดความผิดพลาดในการนัดหมาย พี่หนุ่มจึงนำมาฝากผม และผมก็รีบออกจากบ้านแต่เช้า โดยเราไปแวะที่ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวบ้านดักคะนน เพื่อไปรับเอกสารส่งมอบสินค้า และถ่ายภาพแปลงนาทดลองมาฝากด้วยครับ .....อ่านต่อ 

11 มิถุนายน 2555 @ ไปร่วมประชุมกับทางคูโบต้า ในการร่วมกันทำงานวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวเปลือก ที่ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวชุมชนดักคะนน จ.ชัยนาท : สวัสดีครับเพื่อนๆ บทความครั้งนี้ เป็นอีกวันที่ผมได้ประสานงานกับทาง คูโบต้า ที่ผลิตเครื่องดำนา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ผมได้เบอร์คุณต่อมาจากโฆษณาเครื่องดำนาในยุคแรกของคูโบต้า เมื่อปี 2547 จากหนังสือพิมพ์ที่ผมตัดเก็บไว้ เพราะเวลาผมอ่านหนังสือพิมพ์แล้วถ้ามีอะไรเช่น ข่าว บทความ โฆษณา ผมจะตัดเก็บเอาไว้ คือเก็บไว้ก่อน ยังไม่ใช้ไม่เป็นไร จึงทำให้เป็นจุดหนุ่งที่ทำให้ผมสามารถต่ิดต่อกับคุณต่อ ของคูโบต้า ได้ในแบบที่รู้สึกสนิทได้เร็วขึ้นครับ .....อ่านต่อ

10 มิถุนายน 2555 @ พี่ปรเมศวร์ มินศิริ มาเยี่ยมที่บ้านและคุยงานเรื่องการรับมือภัยพิบัติในส่วนที่ผมสามารถรับผิดชอบได้ครับ : สวัสดีครับเพื่อนๆ หลังจากที่ผมได้ไปประชุมกับกำนันธวัชชัยที่ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวบ้านดักคะนน เรื่องการทำการตลาดข้าวให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัย ที่จังหวัดชัยนาท ก็ได้รับข้าวสารมาจากกำนันธวัชชัย เพื่อนำมาถ่ายภาพสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว โดยผมต้องนำเรื่องนี้เข้าคุย ปรึกษากับพี่ปรเมศวร์ มินศิริ ต่อไปเพื่อการวางแผนงาน จึงทำให้ต้องนัดหมายพี่ปรเมศวร์ และพี่ปรเมศวร์ วันนี้จะมาคุยเรื่องนี้กับผมที่บ้านครับ .....อ่านต่อ

9 มิถุนายน 2555 @ ไปประชุมการเตรียมงานปลูกสวนไผ่ และการเตรียมงานการจำหน่ายข้าวปลอดสารพิษที่ทางศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวฯ สีข้าวเอง ที่จังหวัดชัยนาท : สวัสดีครับเพื่อนๆ หลังจากที่ได้ไปเยี่ยมชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ที่สระบุรีแล้ว ก็รีบมาหากำนันธวัชชัย ที่ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวชุมชนดักคะนน ที่ ต.ธรรมามูล จ.ชัยนาท เพราะว่าจะมาประชุมกันเรื่องปลูกสวนไผ่ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับไผ่ ในการฟื้นฟูและเสริมสร้างอาชีพในพื้นที่ประสบภัย โดยพื้นที่ที่ใช้ในโครงการนั้นติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา มีความเสี่ยงน้ำท่วม และเป็นพื้นที่น้ำท่วมเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่ 2554 ที่ผ่านมา .....อ่านต่อ 

6 มิถุนายน 2555 @ นัดปรึกษางานโครงการปลูกสวนไผ่ และงานโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษให้กับ 3 มหาวิทยาลัย ที่ ร้าน KFC ใน BIG C สะพานควาย : สวัสดีครับเพื่อนๆ หลังจากผมได้ไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของกระทรวงไอซีทีแล้ว ผมก็มาตามนัดหมายพบกับคุณไมเคิล ที่ Big C สะพานควาย คุณไมเคิลนั่งรถไฟฟ้ามา ส่วนผมก็นั่ง TAXI ไปเจอกัน เรามีนัดกันคุยเรื่องความคืบหน้าของโครงการปลูกสวนไผ่ และโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาปริญญาตรี โดยเราจะแบ่งงานกันเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการฝึกทักษะการฟัง ซึ่งผมจะดูแล ส่วนการเข้าค่ายร่วมกับชาวต่างชาติ ผมเสนอให้คุณไมเคิลดูแล .....อ่านต่อ 


1 มิถุนายน 2555 @ ไปเยี่ยมเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในโครงการถุงยังชีพถาวรฯ พื้นที่ ต.สรรพยา ต.ธรรมามูล จ.ชัยนาท : สวัสดีครับเพื่อนๆ สำหรับวันนี้ผมกับพี่หนุ่มมาหลายงาน หลายส่วนนะครับ จึงขอแยกเป็นแต่ละบทความ โดยบทความนี้ ผมขอเน้นไปในส่วนของการเยี่ยมเกษตรกรที่ใช้วิธีเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการถุงยังชีพถาวร เพื่อการฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัย ซึ่งเราทำหลายพื้นที่ ในช่วงเช้านี้เราไปเยี่ยมคุณจำนงค์ ที่ทำนาถึง 109 ไร่ก่อน แต่ไม่อยู่นะครับ จึงแวะไปถ่ายภาพมาให้เพื่อนๆ ดูก่อน เป็นบการดำนาที่ระยะห่างประมาณ 15-20 เซนติเมตร (ตามภาพข้างล่าง) ครับ .....อ่านต่อ

26 พฤษภาคม 2555 @ ไปสอนการใช้เครื่อง PZent ให้กับทางศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวดักคะนน ต.ธรรมามูล จ.ชัยนาท เพื่อใช้งานในวันรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด สยามบรมราชกุมารีฯ : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมพาเพื่อนๆ ไปที่ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวชุมชนดักคะนน ต.ธรรมามูล จ.ชัยนาท อีกครั้งนะครับ ไม่ต้อง งงนะครับ เพราะว่าผมกับพี่ๆ อีกหลายท่านที่กำลังทำงานในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ต้องมาช่วย มาร่วม มาส่งเสริมที่ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวฯ เนื่องจากกำนันธวัชชัย เป็นคนทำงานตัวจริง ตั้งใจจริง มีวิสัยทัศน์ ทำงานเพื่อลูกบ้าน เกษตรกรอย่างแท้จริง ที่สำคัญคือ กำนันธวัชชัย ยินดีที่จะทำนาทดลอง 1 ไร่ 300 ถังให้กับโครงการถุงยังชีพถาวรฯ ครับ .....อ่านต่อ

7 พฤษภาคม 2555 @ บันทึกภาพถ่ายวีดีโอชาวต่างประเทศกลุ่ม BangkokVanguards กำลังดำนา ที่ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวดักคะนน ต.ธรรมามูล จ.ชัยนาท : สวัสดีครับเพื่อนๆ ผมนำภาพวีดีโอที่พี่หนุ่มได้ถ่ายไว้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2555 ในโครงการ "ถุงยังชีพถาวรเพื่อการฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัย" ซึ่งไปร่วมกับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ในชื่อโครงการ "จักรยานสุขภาพดี ส่งเสริมวิถีเกษตรอินทรีย์ที่ชัยนาท" ที่เราไปร่วมกันฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรที่ประสบภัย ด้วยการนำการเกษตรอินทรีย์ไปหนุนการปลูกข้าวให้ได้ ข้าวเปลือก มากกว่า 100 ถังต่อไร่ และคาดหวังให้ได้ถึง 130 ถังต่อไร่ และสามารถที่จะประหยัดการใช้สารเคมี และปุ๋ยอินทรีย์มากกว่า 2.5 ล้านบาท .....อ่านต่อ  

23 เมษายน 2555 @ ไปอบรมการเพิ่มผลผลิตข้าว และชี้แจงการเข้าร่วมโครงการถุงยังชีพถาวร เพื่อการฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัย ที่เทศบาลหาดอาษา จ.ชัยนาท : สวัสดีครับเพื่อนๆ หลังจากช่วงเช้าที่ได้ไปเยี่ยมววัดเขาสารพัดดี สำรวจจุดติดตั้งเครื่อง Flood Warning System และบ่ายสองไปประชุมการเตรียมงาน "จักรยานสุขภาพ ส่งเสริมวิถีเกษตรอินทรีย์" ที่ศาลากลางจังหวัดชัยนาทมาแล้ว ก็มาถึงที่เทศบาลหาดอาษาเกือบ 5 โมงเย็น เกษตรกรรอพวกเราอยู่นานแล้ว เกรงใจมากๆ ก็ได้แต่ต้องรีบบรรยาย อธิบาย ถึงโครงการและความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นครับ .....อ่านต่อ23 เมษายน 2555 @ ไปร่วมประชุมการเตรียมการงาน "จักรยานสุขภาพดี ส่งเสริมวิถีเกษตรอินทรีย์" ที่ศาลากลางจังหวัดชัยนาท : สวัสดีครับเพื่อนๆ หลังจากได้ไปแวะทานข้าวกลางวันที่สถานีอนามัย ใกล้วัดเขาสารพัดดีแล้ว ก็รีบมาที่ศาลากลางจังหวัดชัยนาทเลยครับ เพราะว่ามีนัดประชุมหลายฝ่ายที่ห้องของพี่องอาจ หลำอุบล อยากบอกว่าแดดร้อนมากครับ ช่วงนี้เพื่อนๆ เลยอาจจะเห็นว่าผมใส่แต่เสื้อยืดสีขาว (ตราห่านคู่) อาจจะไม่เรียบร้อยสักหน่อย แต่ผมไม่มีเหงื่อต้องใส่ให้น้อยที่สุดครับ เดี๋ยวจะเป็นลมแดดครับ .....อ่านต่อ 19 เมษายน 2555 @ ร่วมประชุมกับเกษตรกรที่เป็นผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม เพื่อให้เข้าร่วมโครงการ "จักรยานสุขภาพดี ส่งเสริมวิถีเกษตรอินทรีย์" ที่ตำบลหาดอาษา จ.ชัยนาท : สวัสดีครับเพื่อนๆ หลังจากออกจากพื้นที่ ต.ธรรมามูล ช้ากว่ากำหนด 1 ชั่วโมง และเราหลงทางกันขับวนไป เฉี่ยวมา หาทางมา ต.หาดอาษาไม่ถูก จึงทำให้มาถึงเกือบ 4 โมงเย็น ทำให้เกษตรกรที่รออยู่กลับกันไปบ้างแล้ว จึงเหลืออยู่ฟังบรรยายเรื่องเกษตรอินทรีย์เพียง 10 คน สแต่ำคัญที่มีระดับผู้นำชุมชนหลายคน ซึ่งก็รวมถึงคุณพิมพา ที่ทุกคนโหวตให้เป็นผู้ประสานงานโครงการ ที่จะคอยรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการถุงยังชีพถาวรฯ .....อ่านต่อ


19 เมษายน 2555 @ ไปชัยนาทร่วมประชุม และอบรมให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์กับเกษตรกรที่ร่วมโครงการ "จักรยานสุขภาพดี ส่งเสริมวิถีเกษตรอินทรีย์" ที่ตำบลธรรมามูล : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้คิวยาวอีกแล้ว ต้องลงพื้นที่ 2 ตำบลนะครับ คือเช้านี้มาที่ ต.ธรรมามูล บ่ายไป ต.หาดอาษา และปิดท้ายด้วยการสำรวจรีสอร์ทที่จะพาทุกคนไปพักในคืนวันที่ 6 ก่อนจะเริ่มงานใหญ่ในวันที่ 7 พค.55 นี้นะครับ มาเริ่มกันที่แรก ทางรามาถึงสายไปประมาณ 1 ชั่วโมงทำให้รีบมาก ผมจึงลืมคิวนัดทาน้าวเช้าที่บ้านพี่ดวงพร เลยรีบตรงดิ่งมาที่ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวดักคะนนท์ ต.ธรรมามูล ที่พอเรามาถึงก็พบว่า ชาวบ้านมารอกันอยู่แล้ว .....อ่านต่อ 


10 เมษายน 2555 @ พาคณะ BangkokVanguard และกลุ่มจักรยานผู้สูงอายุไม้ค้ำตะวัน ไปเยี่ยมชมสวนเกษตรอินทรีย์ของคุณทิพย์ พุฒเหมือน จ.ชัยนาท : สวัสดีครับเพื่อนๆ ตอนสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วครับ หลังงานแถลงข่าวของจังหวัดชัยนาท พอสำรวจเส้นทางจักรยานเสร็จ สุดท้ายเราก็มาปิดจ๊อบที่สวนเกษตรอินทรีย์ (ของแท้) ของคุณทิพย์ พุฒเหมือน ผู้เป็นเกษตรกรตัวอย่างตามทฤษฎีพอเพียง ของพระเจ้าอยู่หัว มาถึงปุ๊บ ผลไม้หวานๆ จากสวนก็มาเสริฟ์ปั๊บ มะม่วงหวานมาก ดูทุกคนจะสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจกับสวนเกษตรอินทรีย์ของคุณทิพย์มากครับ .....อ่านต่อ


10 เมษายน 2555 @ พาคณะ BangkokVanguard และกลุ่มจักรยานผู้สูงอายุไม้ค้ำตะวัน ไปสำรวจจุดติดตั้งเครื่อง Warning System และเส้นทางจักรยานที่จะจัดงานในวันที่ 7 พ.ค.2555 : สวัสดีครับเพื่อนๆ หลังจากช่วงเช้าที่พวกเราทุกคนได้ไปร่วมแถลงข่าวที่โรงแรมชัยนาทธานีแล้ว ก็เริ่มพาคุณไมเคิล คุณคริสติน และกลุ่มจักรยานผู้สูงอายุ "ไม้ค้ำตะวัน" ไปสำรวจเส้นทางจากวัดบรมธาตุฯ มุ่งหน้าผ่านเขื่อนเจ้าพระยา เข้าตัวเมืองแวะพักที่ศาลหลักเมืองชัยนาทจุดที่ 1 จากนั้นมุ่งหน้าต่อที่จุดพักที่ 2 คือ วัดธรรมมูล โดยให้กลุ่มนักขี่จักรยานวนขึ้นเขาบนวัดธรรมมูล แล้วไปวนรอบบึงเพื่อดูแนวปลูกป่า จบที่จุดหมมาย "ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวดักคะนนท์" .....อ่านต่อ

10 เมษายน 2555 @ ร่วมคณะ BangkokVanguards และกลุ่มจักรยานผู้สูงอายุไม้ค้ำตะวัน ไปร่วมงานแถลงข่าวที่จังหวัดชัยนาท : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เป็นอีกวันที่ต้องไปชัยนาทนะครับ และผมคงต้องไปชัยนาทบ่อยๆ นะครับ อีกไม่นานก็คงเป็นคนชัยนาทไปโดยปริยาย วันนี้เป็นอีกวันสำคัญที่ผมต้องพาคุณไมเคิล คุณคริสติน กลุ่มอาสาชาวต่างประเทศ และกลุ่มไม้ค้ำตะวัน ที่เป็นผู้สูงอายุขี่จักรยาน (แบบว่าขี่ไปถึงต่างประเทศด้วยนะครับ) ไปร่วมงานแถลงข่าวที่โรงแรมชัยนาทธานี ซึ่งจัดโดยสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ถือเป็นงานระดับจังหวัดครับ .....อ่านต่อ 
6 เมษายน 2555 @ ไปชัยนาทเพื่อร่วมประชุมกับกำนัน ต.ธรรมมูล ในการเตรียมงาน "จักรยานสุขภาพดี ส่งเสริมวิถีเกษตรอินทรีย์" : สวัสดีครับเพื่อนๆ ช่วงบ่ายนี้หลังจากเสร็จการประชุมกับเกษตรกรหมู่ 7 บ้านอ้อย ต.สรรพยาอ.สรรพยา แล้วก็มาที่ ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวดักคะนนท์ ต.ธรรมมูล ของกำนันธวัชชัย เพื่อร่วมกันหาข้อสรุปกำนดวันทำกิจกรรมใหญ่ ตามโครงการถุงยังชีพถาวรเพื่อการฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัย ที่มีกลุ่มชาวต่างชาติ BangkokVanguards ได้ร่วมบริจาคเงิน ร่วมกิจกรรมขี่จักรยาน + ดำนา และเน้นนำเงินมาซื้อปุ๋ยอินทรีย์น้ำ สำหรับพื้นที่ 1,300 ไร่ .....อ่านต่อ

6 เมษายน 2555 @ ร่วมประชุมกับเกษตรกรในประเด็นการจัดตั้งกลุ่ม หสม. และการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะอุทกภัย ตอนที่ 2/2 : การจัดตั้ง หสม. และเทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าว : สวัสดีครับเพื่อนๆ ต่อเนื่องจากในช่วงต้นที่ผมกับพี่หนุ่มได้มีโอกาสมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง หสม. และการใช้ปุ๋ยน้ำอินทรีย์ ที่มีเกษตรกรผู้ประสบภัยจำนวนหนึ่งได้ทดลองใช้แล้วได้ผลผลิตดี ไร่ละ 100-110 ถัง และผมก็ลองพิจารณาดูเห็นว่ามีปัจจัยเสริมอยู่ 4 ข้อที่น่าจะทำให้เกษตรกร สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้ แต่ก็แอบคิดๆ นะครับว่า .....อ่านต่อ 
14 มีนาคม 2555 @ ไปร่วมประชุมนำเสนอการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรรูปแบบเชิงพาณิชย์ เพื่อดูแลพื้นที่ของตัวเอง ในจังหวัดชัยนาท ตอนที่ 2/2 : สวัสดีครับเพื่อนๆ บทความนี้ต่อเนื่องจากช่วงบ่ายที่เราได้ไปประชุมร่วมกับกำนันธวัชชัยที่ดูแลพื้นที่ตำบลธรรมมูล แต่พอพี่หนุ่มได้ติดต่อกับคุณอ๊อด ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้ทดลองใช้เกษตรอินทรีย์ที่เราได้แนะนำแล้วได้ผลผลิตนาข้าว (หว่าน) ไร่ละ 1 เกวียน + 10 ถัง หรือ 1.1 เกวียน คุณอ๊อดทดลลองไป 6 ไร่ได้ไป 6 เกวียนกับอีก 60 ถัง ซึ่งเพื่อนเกษตรกรที่เป็นผู้ประสบภัยอีกเกือบ 20 ราย ก็ได้รับผลผลิตในระดับไร่ละ 1 หรือมากกว่า 1 เกวียนเช่นกัน .....อ่านต่อ

14 มีนาคม 2555 @ ไปร่วมประชุมนำเสนอการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรรูปแบบเชิงพาณิชย์ เพื่อดูแลพื้นที่ของตัวเอง ในจังหวัดชัยนาท ตอนที่ 1/2 : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เป็นวันที่ลุยๆ อีกวันหนึ่งเหมือนกันครับ สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท เช่นเคยครับเราไปเริ่มต้นที่บ้านพี่ดวงพร อิฐรัตน์ เรามากัน 3 คนนะครับ คือพี่หนุ่ม ผม และโกวเล็ก เพราะว่าวันนี้เราจะไป 2 พื้นที่ คือ บ้านอ้อย สรรพยา และธรรมมูล ปรากฏว่ากำนันของชัยนาท มีไปประชุมที่อยุธยากันหมด ช่วงเช้าพี่หนุ่มกับโกวเล็ก จึงเปลี่ยนแผนเป็นพูดคุยกับชาวนาใกล้ๆ บริเวณอำเภอเมือง ส่วนผมไปแนะนำการใช้งานเครื่องพิมพ์ (พ่วงสแกนและถ่ายเอกสาร ไปในตัวครับ) ให้กับพี่ดวงพรครับ  .....อ่านต่อ 

27 กุมภาพันธ์ 2555 @ ร่วมกับทางภาคประชาชนจังหวัดชัยนาท พาชาวต่างชาติกลุ่ม BangkokVANGuards สำรวจพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดชัยนาท ตอนที่ 2/2 : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ทริปสำรวจค่อนข้างแน่นมากๆ นะครับ แอบบอกว่าเหนื่อยมากๆ คู่กันไป แต่ว่าในใจของผม และทุกคนที่ไปด้วยกันนั้นผมว่า เต็มที่มากๆ เช่นกัน เพราะเรากำลังจะเปลี่ยนวิถีเกษตรเคมีของเกษตรกรให้เป็นเกษตรอินทรีย์ สำหรับตอนที่ 1/2 ผมอาจจะเน้นเรื่องด้านการท่องเที่ยว แต่สำหรับตอน 2/2 นี้ ผมจะเน้นด้านการเกษตร ตามโครงการถุงยังชีพถาวรเพื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัย ซึ่งแห่งแรกที่พาทุกคนไปดู หลังทานข้าวกลางวันเรียบร้อย คือที่นาของคุณมยุรี .....อ่านต่อ

27 กุมภาพันธ์ 2555 @ ร่วมกับทางภาคประชาชนจังหวัดชัยนาท พาชาวต่างชาติกลุ่ม BangkokVANGuards สำรวจพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดชัยนาท ตอนที่ 1/2 : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เป็นวันที่ผมฝันใฝ่มากๆ ครับ เพราะว่าเป็นวันที่จะได้พาชาวต่างชาติกลุ่ม BangkokVANGuards ไปสำรวจในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรื่องการฟื้นฟูอาชีพครับ คือถือว่าใฝ่ฝัน หมายถึงอยากมีฝรั่งนั่งใกล้ๆ นะครับ แล้วแบบว่าก็คุยภาษาอังกฤษกับเขาครับ ก็พูดไม่เก่ง เออ..เออ...อา...อา... อยู่นั่นละครับ แต่ก็อยากพูดกับเขานะครับ เห็นเขาพยายามตั้งใจฟังแล้วก็พอมีกำลังใจมั่วๆ ไปก่อนครับ .....อ่านต่อ 

21 กุมภาพันธ์ 2555 @ ไปคุยกับชาวต่างประเทศที่มีความสนใจในการทำกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัย ที่ Central World : สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ตื่นเต้นมากๆ นะครับ จะต้องไปคุยกับฝรั่ง คุณไมเคิลกับคุณคริสติน ซึ่งเป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่ระดมเงินบริจาคด้วยการเช็ดกระจกเพื่อช่วยน้ำท่วม (ดูได้ที่ลิงก์นี้นะครับ http://vimeo.com/31590571) โดยมีคุณมล เป็นล่ามให้นะครับ อันที่จริงคุณมล นี่ละครับที่แนะนำผมให้ได้รู้จักกับคุณไมเคิลและคุณคริสติน และที่เรารู้จักกันก็เพราะว่า คุณมล และคุณชยุตม์ (น้องชายคุณมล) เป็นอาสาสมัครที่เข้ามาใช้ข้อมูลใน Thaiflood.com แล้วได้ปรึกษาร่วมกันในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย .....อ่านต่อ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น